Ordlista/Glossary

FN:s klimatförhandlingar hålls helt och hållet på de märkliga språken “diplomatiska” och “politiska”. Dessa språk innehåller massor med medvetet krångliga förkortningar som ytterst få ens vet betydelsen av, allt för att göra gemene man förvirrad. Därför har jag sammanställt en lista (som ständigt kommer byggas ut) på några av de vanligaste, men också viktigaste, förkortningarna, så att ni lätt kan hänga med. Är ni redo? Let’s go! 

AAU – Assigned Amount Unit
På svenska:
Tilldelade utsläppsenheter
På vanlig svenska: Enhet som beskriver länders rätt till utsläpp. Annex-I-länder kan använda AAU:s de inte utnyttjat som utsläppsrätter i handel med länder som inte uppfyllt sina åtaganden.
Pinsam fakta: Vid tillfället då Sveriges regering godkände försäljningen av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland, som beräknas släppa ut 22-24 ggr Sveriges årliga koldioxidutsläpp, presenterades en ”ny politik” som skulle ge ”reella utsläppsminskningar”. Från och med 2018 och fram till 2040, så ska det för ynka 300 miljoner kr per år, köpas upp och annulleras (skrotas) utsläppsrätter motsvarande 7 miljoner ton koldioxid årligen. Det kanske låter mycket vid en första anblick, men EU:s totala årliga koldioxidutsläpp uppgår till nästan 4 MILJARDER ton. Sveriges ska alltså annullera ca 2 promille av EU:s totala årliga utsläpp, eller ca 14% av nationens egna årliga utsläpp. Glöm inte de tyska kolgruvornas påverkan. Vilken soppa!

eminem.gif

Abatement
På svenska:
Dämpning.
På vanlig svenska: En minskning av graden eller intensiteten av växthusgaser.

Adaptation
På svenska:
Implementeringen av bl.a policies för att minska sårbarheten mot klimatförändringarna.

Annex I-länder
Industrialiserade länder med åtaganden under Kyotoprotokollet

Annex II-länder
Industrialiserade länder med skyldighet att ställa upp med finansiella resurser för att möjliggöra för utvecklingsländer att genomföra utsläppsreducerande åtgärder.

AOSIS Alliance of Small Island States
På svenska: Alliansen av små ö-stater
På vanlig svenska: Förhandlingsgrupp bestående av 43 länder som antingen är små ö-stater, eller något större lågt liggande länder, som riskerar att översvämmas vid en höjning av havsnivån.

APA- Ad-hoc working group on Paris Agreement
På svenska:
Ad-hoc arbetsgrupp om Parisavtalet
På vanlig svenska: Arbetsgrupper som skapats för att jobba med ändamålet i Parisavtalet och dess olika områden. Läs gärna mer här

BINGO – Business and industry non-governmental organizations
På svenska:
Icke-statliga företags- och industriorganisationer

Cap-and-trade
På svenska:
Utsläppstak och handel
På vanlig svenska: System för utsläppshandel som innebär att ett bindande tak sätts för hur mycket totala utsläpp som kan accepteras. Aktörer kan sedan handla med tillgängliga utsläppsrätterna under detta tak.

CBDR Common but Differentiated Responsibilities
På svenska:
Gemensamt men differentierat ansvar
På vanlig svenska: Princip för ansvarsfördelning mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer, som menar att de förstnämnda har ett större ansvar.

GCF Green Climate Fund
På svenska:
Den gröna klimatfonden
Pinsam fakta: Utvecklade länder har enats om att gemensamt donera ca 100 miljarder US$ årligen fram till 2020. Fram tills oktober 2016 har det samlats ihop 10,3 miljarder US$. Luxemburg och Sverige har donerat mest per capita, ca 60 US$. USA har donerat ca 10 US$ per capita. I botten hittas Polen med mindre än 0,01 US$ per capita. Pengarna i fonden ska användas till mildrande och adaptering av klimatförändringarna, och den vänder sig främst till länder som ej har råd och istället kan ansöka om pengarna från GCF.

reaction confused obama huh wut

Carbon tax
På svenska:
Koldioxidskatt.
På vanlig svenska: En skatt på fossila bränslen såsom olja, kol eller naturgas. Priset är i proportion till koldioxidinnehållet i det specifika bränslet. Skatten strävar efter att motverka föroreningsutsläpp och till att begränsa och kontrollera risken för global uppvärmning.

Capacity building
På svenska:
Kapacitetsbygge.
På vanlig svenska: Arbetet med att utveckla den tekniska kompetensen och institutionella kapaciteten i utvecklingsländer och övergångsekonomier, för att göra det möjligt för dem att på ett effektivt sätt ta itu med orsakerna och konsekvenserna av klimatförändringarna.

CDM Clean Development Mechanism
På svenska:
Mekanismen för ren utveckling
På vanlig svenska: En del av Kyotoprotokollets s.k. flexibla mekanismer där utvecklade länder genom att finansiera utsläppsminskande projekt i utvecklingsländer kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar utomlands.

CMA1- Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement
På svenska: Parternas konferens som är mötet av parterna till parisavtalet
På vanlig svenska: Första mötet för parterna efter parisavtalet.

COPConference of Parties
På svenska:
Parternas konferens
På vanlig svenska: Högsta beslutande organ inom FN:s klimatförhandlingar, bestående av FN:s samtliga parter som möts årligen.
Notera: Många olika internationella avtal har förhandlats fram inom FN:s regi och kan ha årliga COP som handlar om just det enskilda avtalet. Eftersom klimatförhandlingar är ”största” av alla COP, sett till antal deltagare under möten, associeras oftast förkortningen COP till just klimatmöten.

COY Conference of Youth
På svenska:
Ungdomarnas konferens
På vanlig svenska: En årlig händelse som anordnas före COP, och sammanför från respektive länder, ungdomar från hela världen och organiserar ökad medvetenhet om klimatförändringarna. COY utförs av ungdomsföreningar under överinseende av FN. Detta år kommer att markera COY12.

GHGGreenhouse Gases
På svenska:
Växthusgaser
På vanlig svenska: Enligt UNFCCC är det ”gasformiga beståndsdelar i atmosfären, både naturliga och antropogena, som absorberar och återinför infraröd strålning.” Växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen är koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (HFC) och sulfurhexafluoride (SF6). Utsläppen av växthusgaser beräknas i CO2-ekvivalenter som oftast förkortas CO2e. HFC avser olika typer eller ”familjer” av gaser där alla innehåller följande grundämnen: väte, kol och fluor.

G8
Grupp bestående av åtta stora industrialiserade ekonomier; Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA.

G20
19 stater plus EU som räknas som de största ekonomier. Betydligt större geografisk spridning än exempelvis G8.

G77 och Kina
Förhandlingsgrupp inom FN bestående av drygt 130 länder som i varierande form anses vara utvecklingsländer.

Financial Mechanism
På svenska:
Finansiella mekanismer
På vanlig svenska: Under Kyotoprotokollet var de utvecklade länderna (Annex II Parties) skyldiga att tillhandahålla finansiella resurser för att hjälpa utvecklingsländer att implementera konventionen. För att underlätta detta, etablerades en finansiell mekanism för att ge medel till utvecklingsländer.

Icke-Annex I-länder
Mestadels utvecklingsländer som inte har några åtaganden att sänka sina utsläpp av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet.

Implementation
På svenska:
Implementering
På vanlig svenska: Handlingar (lagar och andra författningar, rättsliga förordningar, eller andra åtgärder) som regeringarna vidtar för att översätta internationella överenskommelser till nationell lagstiftning och politik.

NDCNationally Determined Contributions
På svenska:
Nationellt avsedda bidrag
På vanlig svenska: Dessa är de post-2020 nationella avsedda utsläppsminskningarna som varje land måste kommunicera ut under COP. De är en del av 2 graders-målet, vilket begränsar den globala uppvärmningen till 2°C vid slutet av seklet (d.v.s. ca år 2100), med förhoppningen att hålla det under 1,5 grader.

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change
På svenska:
Mellanstatlig panel för klimatförändringar
På vanlig svenska: Vetenskaplig klimatpanel under FN. Sammanställer forskning från ett ENORMT gäng med forskare, som sätts ihop till stora saftiga rapporter om mänsklig påverkan på klimatet, klimatförändringar och möjliga åtgärder för att minska och anpassa oss till denna påverkan. De stora rapporterna sammanfattas även ner till korta dokument mellan 10-30 sidor som kallas ”Summary for Policymakers”.

Kyotoprotokollet
Globalt mellanstatligt avtal där stater åtagit sig minska sina utsläpp av växthusgaser. Första åtagandeperioden löpte 2008-2012. I Durban blev det klappat och klart att man även kör en urvattnad andra omgång av protokollet, denna gång med praktiskt taget bara EU som hakar på.

LDC Least Developed Contries
På svenska:
De minst utvecklade länderna
På vanlig svenska: Förhandlingsgrupp bestående av de 49 stater inom FN-systemet som definierats som de allra minst utvecklade länderna. De är också medlemmar i G-77.

LULUCF Land Use, Land Use Change, and Forestry
På svenska:
Landanvändning, förändring i landanvändning och skogsindustrin
På vanlig svenska: Möjlighet för länder att under Kyotoprotokollet tillgodoräkna sig åtgärder som leder till minskade utsläpp (ex. minskad avskogning), eller absorberar växthusgaser (ex. plantera träd).
Pinsam fakta: Sveriges regeringar har under många år drivit en skamligt bakåtsträvande linje gällande LULUCF. Genom att fuska med beräkningen av utsläppen i skogssektorn ville den förra regeringen med Reinfeldt i spetsen, kunna tillgodogöra sig utsläppskrediter som sedan kan släppas ut i andra sektorer. Skam!

kanye.gif

Mitigation
På svenska:
Lindring
På vanlig svenska: Genomförandet av strategier och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) genom att angripa orsakerna till klimatförändringarna (t.ex. att främja hållbara transporter, återvinning och behandling av avfall, vilket minskar förbrukningen av fossila bränslen, etc.)

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries
På svenska:
De oljeexporterande ländernas förening
På vanlig svenska: Mellanstatlig organisation bestående av 13 oljeproducerande länder. Kända för att vara bakåtsträvande i förhandlingarna. Kan ha lite med deras fossila intressen att göra…

Parisavtalet
Överenskommelse nådd i Paris 2015 där världens länder enades om att temperaturökningen inte ska överstiga 2 grader, att den ska hållas under 1,5 grader, och enligt vilket länder ska rapportera sina nationella utsläppsmål till UNFCCC.
Vidare förklaring: Tanken är att varje land ”lovar” att försök minska sina utsläpp under en viss tidsperiod (5 år). Var femte år rapporterar alla länder resultatet av sina ansträngningar. Detta jämför sedan UNFCCC med vad som krävs för att inte överstiga 2C (även 1,5C). Därför görs en ny runda med olika löften. Det är bindande att delta i processen men varje land sätter upp sina egna mål som leder till löften. Den enda sanktionsmöjlighet (straff) som existerar är att länder som inte uppnår sina mål eventuellt blir ”named & shamed”. Mycket osäkert hur detta kommer att utvecklas.

Ratificering
På svenska:
Beslut som innebär att ett internationellt avtal tas in i de underskrivande ländernas nationella lagstiftning.

Resilience
På svenska:
Resiliens/Motståndskraft
På vanlig svenska: Förmågan hos ett socialt eller ekologiskt system att absorbera störningar med samma bibehållna grundläggande struktur och sätt att fungera. Kapaciteten för självorganisering och förmåga att anpassa sig till stress och förändring.

REDD Reducing Emissions from De-forestation and forest Degradation
På svenska:
Reduktion av utsläpp från skogsavverkning och skogsförstörelse
På vanlig svenska: En stegmetod avsedd att använda marknadsmekanismer i minskningen av växthusgasutsläpp från avskogning. REDD-krediter gör det möjligt för utvecklade länder att minska avskogning i utvecklingsländer. Finns även RED+ och RED++, vilket inte är en betygsskala utan enbart nyare versioner av originalet.

RINGO Research and Independent Non-governmental Organisations
På Svenska:
Självständiga icke-statliga forskningsorganisationer

The Rulebook aka the Implementation Guidelines
På svenska:
 Parisavtalets praktiska implementeringsregler
Vidare förklaring: När Parisavtalet klubbades igenom 2015 var inte den praktiska biten av själva avtalet klart, alltså reglerna och riktlinjerna alla medverkande parter har att förhålla sig till. Dessa riktlinjer är grundläggande för att bygga förtroende mellan intressenter och säkerhetsställa att Parisavtalet är effektivt och rättvist, samtidigt som det ska skicka en stark signal till globala marknaden att satsa på hållbara investeringar och innovationer och uppmana städer, länder och andra slags myndigheter till handling för en global omställning.

UNEP – United Nations Environment Programme
På svenska:
FN:s miljöprogram
På vanlig svenska: FN-organ som jobbar med att samordna FN: s miljöarbete och ha översyn på av globala miljöfrågor.

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change
På svenska:
FN:s ramkonvention om klimatförändringar
På vanlig svenska:  Förhandlades fram under Earth Summit i Rio de Janeiro år 1992 och har som syfte att stabilisera koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.

YOUNGOYouth non-governmental organisation
På svenska:
Icke-statlig ungdomsorganisation

 Det var allt!

tired

6 thoughts on “Ordlista/Glossary

Add yours

  1. Pingback: Analys av COP22

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: